Pomiar Mocy
Pomiar Mocy
Pomiar Mocy
Pomiar Mocy
Pomiar Mocy

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
POMIARMOCY.EU

Para. 1. Postanowienia wstępne.

1.Sklep internetowy pomiarmocy.eu, działający pod adresem www.pomiarmocy.eu prowadzony jest przez firmę: „BICI” Michał Gołaś, ul. Chabrowa 5, 87-165 Wielka Nieszawka, NIP: 879-233-57-07, Regon: 340239054.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pomiarmocy.eu a w tym: sposób rejestracji i użytkowania Konta w ramach Sklepu, sposób składania Zamówień oraz ich realizacji, sposoby dostarczania zamówionych produktów, uiszczania opłaty przez Klientów a także  tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Wyrażenia i zwroty występujące z niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Sklep - prowadzony przez firmę „BICI” Michał Gołaś sklep internetowy działający pod adresem www.pomiarmocy.eu, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
b) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c) Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
d) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta lub korzystająca   z możliwości zamówienia towaru bez zakładania konta w Sklepie;
e) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
f) Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
g) Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego
on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line, np. systemu PayU;
h) Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem
a Sklepem;
i) Towar – przedmioty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. 

Para 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.pomiarmocy.eu.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  www.pomiarmocy.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: najnowsza wersja popularnych przeglądarek z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zamówień można dokonywać w procesie kupna bez zakładania Konta w Sklepie, bądź poprzez Konto Klienta. Aby dokonać zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie, należy prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówień dostępnym na stronie www.pomiarmocy.eu, po wyborze towarów do zakupu, w tym podać adres email i zaakceptować regulamin. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową www.pomiarmocy.eu/pl/rejestracja i wypełnić prawidłowo formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być  wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.

7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie wskazanym jako czas realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta, przed upływem czasu realizacji zamówienia. Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: 

a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia    dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji        zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
   Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci wpłacone pieniądze. 

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

9.  Zamówienia w sklepie internetowym www.pomiarmocy.eu są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Ekspozycja internetowa sklepu www.pomiarmocy.eu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Para 3. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży
i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Para 4. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar.

2. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie określone są w cenniku dostawy. Cennik dostawy znaleźć można na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.pomiarmocy.eu/pl/onas. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
    1) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym 
        przy ul. Mickiewicza 47 w Toruniu,
    2) przedpłata – przelew na konto bankowe,
    3) płatność elektroniczną za pomocą systemu PayU. Realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu payu.pl. Regulamin operatora systemu PayU dostępny jest na stronie internetowej:
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PAYU

4. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z pkt. 4.

6. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące Sklep ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

7. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest określony dla każdego produktu indywidualnie i w zależności od produktu może się znacząco różnić. Informacja dot. szacowanego czasu realizacji zamówienia znajduje się na stronie internetowej www.pomiarmocy.eu/pl/onas. 

8. Początek biegu czasu realizacji zamówienia następuje po uznaniu wpłaty na rachunku Sklepu lub potwierdzeniu dokonania wpłaty w systemie PayU. Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o potwierdzeniu uznania przelewu/wpłaty.

9. Towar zostaje wysłany do klienta w ciągu 3 dni roboczych (uwzględniając czas realizacji zamówienia) po uznaniu wpłaty na rachunku Sklepu lub potwierdzeniu dokonania wpłaty w systemie PayU. Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o potwierdzeniu uznania przelewu/wpłaty wraz z numerem przesyłki oraz przewidywanym czasie dostawy. 

10. W momencie odbioru przesyłki klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki
w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego
w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pomiarmocy.eu

11. W przypadku zdarzeń wymienionych w punkcie 10. zalecanym jest spisanie protokołu szkodowego.

12. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego towaru w siedzibie Firmy jest podanie danych dotyczących zamówienia w szczególności numer zamówienia oraz danych osoby składającej zamówienia.

13. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w www.pomiarmocy.eu/pl/onas. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów, nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji.

Para 5. Reklamacje.

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@pomiarmocy.eu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Sklepu o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

6. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura).

7. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Para 6. Prawo odstąpienia od umowy.
 
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ineks 1 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, należy wysłać stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed upływem wskazanego w pkt. 1 terminu.

3. W przypadku określonym w pkt.1 Konsument zwraca Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.  Zwrócony Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument  powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności za Towar kartą płatniczą zwrot środków zostanie dokonany na kartę.

5. W przypadku naruszenia przez Konsumenta  warunków określonych w pkt. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.

6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Para 7. Dane osobowe.

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez „BICI” Michał Gołaś (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2.  Każdy Kupujący, który zakupił towar bez zakładania Konta w Sklepie lub/i założył Konto Klienta ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora: info@pomiarmocy.eu. 

Para 8. Postanowienia końcowe.

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2.Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony golas.pl. 

   Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym           prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.pomiarmocy.eu.

  Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2013 roku.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.pomiarmocy.eu/pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności